Notice: Undefined offset: 1 in /home/recon/recon.hu/classes/browser.php on line 974
Gépjárműfelderítési szolgáltatás

Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Szol­gál­ta­tá­sunk

RECON – lopott jármű felderítését elősegítő rendszer

A RECON által nyújtott előnyök:

Megnyugtató, hogy visszakaphatja elveszettnek hitt tulajdonát.
 • A RECON hely­zet­meg­ha­tá­ro­zó és ke­re­sé­si szol­gál­ta­tást azok­nak a vál­lal­ko­zá­sok­nak ajánl­juk, akik nem a jár­mű­ve­ik el­he­lyez­ke­dé­sét sze­ret­nék on­line nyo­mon kö­vet­ni, ha­nem a jár­mű eset­le­ges el­tu­laj­do­ní­tá­sa ese­tén az utó­la­gos meg­ta­lá­lás esé­lyét sze­ret­nék nagy mér­ték­ben meg­nö­vel­ni.

 • A RECON egy kis mé­re­tű, ön­ál­ló ak­ku­mu­lá­tor­ral ren­del­ke­ző esz­köz, ame­lyet be­sze­re­lünk jár­mű­vé­be.

 • A RECON te­le­pí­té­se még új jár­mű­vek ese­tén sem jár ga­ran­cia­vesz­tés­sel, hi­szen a jár­mű elekt­ro­mos rend­sze­re nem ke­rül meg­bon­tás­ra!

 • Azál­tal, hogy a RECON nem igé­nyel kül­ső táp­el­lá­tást, a te­le­pí­tés­től szá­mí­tott 3 évig bár­mi­kor ak­ti­vál­ha­tó, így Ön­nek nem kell ag­gód­nia ami­att, hogy eset­leg az esz­köz le­me­rül. A lo­pá­si ese­mény be­je­len­té­sét kö­ve­tő­en cé­günk a RECON esz­közt be­ak­ti­vál­ja, ezt kö­ve­tő­en ki­vo­nu­ló fel­de­rí­tő szol­gá­la­tunk meg­kez­di a jár­mű fel­ku­ta­tá­sát.

A RECON csomag szolgáltatásai:

 • RF alapú helymeghatározás, terület körülhatárolás;

 • lopás bejelentése rögzített telefonszámon;

 • kivonuló felderítő szolgálat a nap 24 órájában;

 • eltulajdonítás esetén díjmentes kivonuló felderítő szolgáltatás Magyarország területén belül;

 • Magyarország területén kívül poziciómeghatározás díjmentesen, kivonuló felderítő szolgáltatás külön díjazás ellenében;

 • az akkumulátor élettartamának és az eszköz működőképességének folyamatos ellenőrzése;

 • a jármű eltulajdonítása esetén speciális együtt­működés az Országos Rendőrfőkapitánysággal;

 • meghibásodás esetén díjmentes eszközcsere.

* További információért forduljon munkatársainkhoz! Kérjük keressen bennünket telefonon vagy személyesen!