Notice: Undefined offset: 1 in /home/recon/recon.hu/classes/browser.php on line 974
RECON - gépjárműfelderítés

Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Nincs an­nál rosszabb, mint ami­kor jár­mű­vét nem ta­lál­ja ott, ahol hagy­ta.

Fel­me­rül a kér­dés, hogy ha a jár­mű­tu­laj­do­nos be­sze­rel­tet au­tó­já­ba egy kód­zár­ral, eset­leg azo­no­sí­tó kár­tyá­val el­lá­tott egye­di in­dí­tás­gát­lót, az tel­jes biz­ton­sá­got ga­ran­tál-e a gép­jár­mű­lo­pás el­len? Saj­nos nem, mi­vel az au­tók egy ré­szét tra­i­ler­rel lop­ják el. Ön könnyel­mű­en bíz­hat ri­asz­tó­já­ban, vál­tó­zá­rá­ban és egyéb lop­ha­tat­lan­nak el­mon­dott, ha­mis il­lú­zi­ót kel­tő kom­bi­nált meg­ol­dá­sok­ban...

DE ELLOPHATATLAN JÁRMŰ NEM LÉTEZIK!!!

Szol­gál­ta­tá­sunk er­re kí­nál meg­ol­dást!