Notice: Undefined offset: 1 in /home/recon/recon.hu/classes/browser.php on line 974

Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Mitől más a Recon szolgáltatása?

A RECON ké­pes­sé­gei meg­ha­lad­ják a ha­gyo­má­nyos, GPS-ala­pú ter­mé­kek meg­bíz­ha­tó­sá­gát.

Mé­re­té­nek kö­szön­he­tő­en szin­te bár­hol rö­vid idő alatt te­le­pít­he­tő. A víz­ál­ló és tör­he­tet­len anyag­ból ké­szült há­zá­nak és a hosszú élet­tar­ta­mú ak­ku­mu­lá­to­rá­nak kö­szön­he­tő­en szin­te nincs szük­ség kar­ban­tar­tás­ra.

Összehasonlítás más rendszerekkel

A RECON számos előnnyel rendelkezik a hagyományos, GPS alapú rendszerekhez képest.

Recon eszköz
RECON eszköz: GPS-alapú eszközök:

Előnyök

  • kedvező ár/érték arány;

  • 109%-os megtalálási statisztika!*

  • 0-24 óráig hívható diszpécserszolgálat a lopás bejelentésére;

  • napi 24 órás kivonuló felderítő szolgálat;

  • gyors telepítés (2-3 óra) a jármű garanciavesztése nélkül

  • akár 15 éves akkumulátor üzemidő

  • jól képzett, tapasztalt kereső szolgálat

  • a jármű eltulajdonítása esetén speciális együtt­működés az Országos Rendőrfőkapitánysággal

El­tu­laj­do­ní­tás ese­tén a spe­ci­á­li­san fel­sze­relt ki­vo­nu­ló szol­gál­ta­tunk a fel­je­len­tés meg­té­te­lét kö­ve­tő­en meg­kez­dik a jár­mű ke­re­sé­sét, fel­ku­ta­tá­sát.

több esetben találtunk RECON-nal felszerelt és eltulajdonított jármű mellett egyéb lopott járműveket is