Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Szolgáltatás csomag megrendelése

Rögzítés folyamatban...

Kérjük, várja meg, míg a folyamatjelző eltűnik! Ne zárja be a böngészőt és ne kapcsolja ki a gépet.

A megrendeléshez, kérjük töltse ki az alábbi megrendelőlapot:

Csomag díjszabás1

Válassza ki a kívánt szerződéses időtartamot! (Az alábbi árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

Megrendelő adatok

Kérjük, adja meg a megrendelő adatait! Ügyeljen arra, hogy az adatokat pontosan adja meg, és mindenképpen töltse ki a csillaggal jelölt mezőket!

szerződő cég neve

szerződő címecég székhelye

. szám
. emelet
. ajtó

. szám
. emelet
. ajtó

cég adószáma

azonosító okmány

száma:

Kapcsolattartó adatok

Kérjük, adja meg a kapcsolattartók adatait! Ügyeljen az adatok pontosságára, mert bejelentést csak az itt megadott telefonszámokról, illetve e-mail címekről fogadunk!

 • 1. kapcsolattartó

  név:

  email címe:

  telefonszáma:

Védendő objektum(ok) adatai3

 • 1. védendő objektum

  rendszáma, azonosító száma:

  gyártási éve:
  színe:

  gyártója:
  típusa:

  a védendő objektum egyéb ismertetője:

1) Ki­szál­lá­si költ­ség be­sze­re­lés, ki­sze­re­lés, ja­ví­tás, ak­ku­mu­lá­tor cse­re ese­tén: 2 500-tól 12 500 Ft-ig (a pon­tos összeg a távolság szerint
Távolság a 0 km kőtől számolvaÖsszeg*
0-50 km2 500 Ft
51-100 km5 000 Ft
101-150 km7 500 Ft
151-200 km10 000 Ft
201 km–től az országhatárig12 500 Ft
Készülék átszerelési díj7 500 Ft
* A fenti árak nem tartalmazzák az Áfa-t, és kiszállás az oda-vissza útra számítva érdentő.
számolható ki).

2) Az el­sőd­le­ges kap­cso­lat­tar­tó e-mail cí­mé­re küld­jük a hi­va­ta­los le­ve­le­ket (pl. a le­tölt­he­tő Szol­gál­ta­tá­si Szer­ző­dést).

3) Gép­jár­mű, mo­tor, mun­ka­gép, mű­sza­ki cik­kek, be­ren­de­zé­sek

Előfizetői Szerződés

A je­len Előfi­ze­té­si Szer­ző­dés nem sza­bá­lyo­zott kér­dé­se­i­ben a Szol­gál­ta­tó min­den­kor ha­tá­lyos Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lei az iránya­dó­ak. Az Előfi­ze­tő ki­je­len­ti, hogy je­len Előfi­ze­tői Szer­ző­dés alá­írá­sa előtt a Szol­gál­ta­tó Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­le­it, va­la­mint az Előfi­ze­tői Szer­ző­dést meg­is­mer­te és el­fo­gad­ta. Az Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek meg­te­kint­he­tők a Szol­gál­ta­tó in­ter­ne­tes web­ol­da­lán (www.re­con.hu). A Fe­lek vál­lal­ják, hogy je­len szer­ző­dé­ses jog­vi­szonnyal kap­cso­lat­ban eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő jog­vi­tát el­sőd­le­ge­sen meg­egye­zés­sel pró­bál­ják meg ren­dez­ni. Amennyi­ben ez nem jár si­ker­rel, úgy a Fe­lek alá­ve­tik ma­gu­kat a Bu­dai Köz­pon­ti Ke­rü­le­ti Bí­ró­ság, il­let­ve a Fő­vá­ro­si Bí­ró­ság ki­zá­ró­la­gos il­le­té­kes­sé­gé­nek. Szer­ző­dő Fe­lek ezen Előfi­ze­tői Szer­ző­dést el­ol­vas­ták, ér­tel­mez­ték, és mint aka­ra­tuk­kal meg­egye­zőt, alá­ír­ták. Előfi­ze­tő és Szám­la­fi­ze­tő a je­len szer­ző­dés alá­írá­sá­val ki­fe­je­zet­ten hoz­zá­já­rul ah­hoz, hogy ada­ta­i­kat a Szol­gál­ta­tó a je­len szer­ző­dés­sel kap­cso­lat­ban fel­hasz­nál­ja, ke­zel­je.

Általános Szerződési Feltételek

(Hatályos: 2016. augusztus 1-től)

I.Rendelkezések

1.Szolgáltatás: Az Előfizető és a Szolgáltató között létrejövő szerződés tárgya, amely a Szolgáltató által az Előfizető részére nyújtott utólagos helymeghatározást és megtalálást elősegítő keresési szolgáltatás. A Szolgáltatás Európa alábbi területein vehető igénybe (Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország (kivéve Kanári-szigetek), Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán), amennyiben az Előfizetői Szerződés másképp nem rendelkezik.

2.Szolgáltató: A Recon Europe Szolgáltató Kft. (H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1. D2 földszint)

3.Előfizető: Az a természetes személy, vagy jogi személy, amely az Előfizetői Szerződést aláírja, a Szolgáltatás díjának megfizetésére kötelezettséget vállal, függetlenül attól, hogy ténylegesen esetleg más veszi igénybe a Szolgáltatást.

4.Előfizetői Szerződés: A Szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amelynek részét képezi az Általános Szerződési Feltételek.

5.Díjszabás: A Szolgáltatás ellenértékét képező havi- és egyszeri díjak jegyzéke (Előfizetői Szerződés része).

6.Készülék: Az Objektumba telepíthető helymeghatározásra képes egység, amely a központi szerverrel való kommunikációra képes.

7.Üzleti titok: Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Üzleti titoknak minősül különösen a Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi megállapodás tartalma, továbbá a Szolgáltató teljesítésére vonatkozó minden információ különösen a Készülék elhelyezésének részletei).

8.Igénybejelentés: Az Előfizető azon cselekménye, amellyel az Előfizető bejelenti az Objektum eltűnését, és megrendeli a Helymeghatározást és a Keresési Szolgáltatást. Az Igénybejelentést a +361-700-4773-as telefonszámon, vagy a www.recon.hu weboldalon keresztül kell megtennie az Előfizetőnek az egyedi azonosítója (ügyfélkód) megadásával.

9.Helymeghatározás: A Készülék által adott jel alapján az Objektum hozzávetőleges helyének távolról történő, nem pontos meghatározása.

10.Keresési Szolgáltatás: Az Objektum helyének a Helymeghatározás adatai alapján történő pontos meghatározása. A Keresési Szolgáltatást az Előfizető az Igénybejelentéssel tudja megrendelni.

11.Objektum: Jármű vagy bármely más ingóság, amelybe a Készüléket a Szolgáltató beszereli.

II.Az Előfizetői Szerződés tárgya

1.Az Előfizetői Szerződés tárgya a Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az alábbiakat szolgáltatja:

a)A készülék telepítését az Objektumba;

b)Igénybejelentés esetén az Objektumra vonatkozó Helymeghatározást, továbbá Magyarország területén belül a Keresési Szolgáltatással az Objektum helyének pontos meghatározását, és erről az Előfizető tájékoztatását.

A Szolgáltatás további tartalmát az Előfizető által elfogadott árajánlat tartalmazza.

2.Magyarország területén kívül a Keresési Szolgáltatás csak akkor elérhető, ha annak elvégzését a Szolgáltató az Igénybejelentést követően, külön megállapodásban, külön díjazás ellenében vállalja.

3.A Készülék a Szolgáltató tulajdonát képezi, amelyet az Előfizető köteles a szerződés megszűnésekor a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni.

III.A Szolgáltató kötelezettségei

1.A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés alapján biztosítja az Előfizető számára az Előfizetői Szerződésben meghatározott Készüléknek és tartozékainak a használatát.

2.A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető által a megrendeléskor meghatározott Objektumba beszereli a Készüléket a Díjszabás szerint. A beszerelés a Szolgáltató székhelyén történik, az egyéb helyen történő beszerelés díját a Díjszabás tartalmazza.

3.A Szolgáltató a Szolgáltatást az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén köteles megkezdeni:

a)A készüléket beszerelte az Objektumba.

b)Az Előfizető által aláírt Előfizetői Szerződést a Szolgáltató átvette.

c)Az Előfizető megfizette a Díjszabásban meghatározott csatlakozási díjat és az első havidíjat.

4.A Szolgáltató vállalja, hogy gondoskodik a szolgáltatás megfelelő működésének feltételeiről, ennek érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz, elvégzi a Készülékek szükséges és optimális konfigurálását.

5.A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatban tudomására jutott adatokat adatállományban tárolja, és azokat a hatályos jogszabályok előírásai szerint kezeli. Ennek során biztosítja az adatok védelmét, azokat csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben használja fel, harmadik személy tudomására csak jogai érvényesítése érdekében, jogszabályi vagy hatósági kötelezés alapján, vagy az Előfizető engedélye alapján hozza. Az Előfizetői Szerződés aláírásával az Előfizető hozzájárul a Készülék által küldött adatok, valamint az Előfizetőre és az Objektumra vonatkozó adatok (ideértve az Objektum fényképét is) Szolgáltató szerverein történő gyűjtéséhez és tárolásához. A Szolgáltató köteles az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az azzal kapcsolatban tárolt valamennyi adatot – ide nem értve az Előfizetői Szerződést és az abba foglalt adatokat – megsemmisíteni. Az Előfizetői Szerződést és az abba foglalt adatokat a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 8 évig tárolja a jelen pontban foglaltak szerint.

6.A Szolgáltató vállalja, hogy a Készülék esetleges meghibásodása esetén az Előfizetőt a meghibásodás észlelésétől számított 48 órán belül értesíti és egyeztetést kezdeményez a javításról. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az értesítéstől kezdve a hiba kijavításáig a Szolgáltató a Keresési Szolgáltatást nem, vagy csak részben tudja ellátni, az ezzel kapcsolatos károkért való felelősségét a Szolgáltató kizárja.

7.Az Igénybejelentést követően a Szolgáltató 6 órán belül megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megtalálja az Objektumot. A Szolgáltató nem tudja garantálni az Objektum megtalálását, számos külső tényező miatt, amelyekre a Szolgáltatónak nincs ráhatása. A Szolgáltató mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a felkutatás időtartamát és a keresés módját meghatározza, ezen körülményekkel kapcsolatosan Előfizető nem jogosult a szerződésszerű teljesítést vitatni.

8.A Szolgáltató a keresés eredményéről tájékoztatja az Előfizetőt, és – amennyiben szükségesnek látja – az illetékes Rendőrséget.

9.A Szolgáltató visszafizeti az eltűnt Objektum vonatkozásában megfizetett valamennyi havidíjat, amennyiben Magyarország területén belül a Keresési Szolgáltatás keretében sikertelen az Objektum helyének meghatározása. Az Objektum helyének meghatározása sikeresnek tekintendő akkor is, ha azt annak megtalálása után nem tudja visszaszerezni az Előfizető, vagy ha az Objektumot megrongálva vagy annak csak egy részét sikerül megtalálni.

10.Amennyiben rendeltetésszerű használat mellett a Készülék meghibásodik, a Szolgáltató – választása szerint – térítésmentesen kijavítja vagy kicseréli a hibás Készüléket. A Szolgáltató az esetlegesen fellépő hiba elhárítását a bejelentést követően, az Előfizetővel egyeztetett munkanapon és munkaidőben (8-17 között) kezdi meg. Amennyiben az Előfizető a hiba elhárítását munkaidőn kívül kéri, úgy azért külön díjat kell fizetnie. A hibaelhárítás a Szolgáltató székhelyén történik, az ettől eltérő helyszínen igényelt javítás esetén a Díjszabásban meghatározott kiszállási díjat kell fizetni.

IV.Az Előfizető kötelezettségei

1.Az Előfizető az Előfizetői Szerződés alapján igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást és vállalja, hogy ennek díját az Előfizetői Szerződésben meghatározott módon és időközönként megfizeti.

2.Az Előfizető köteles a beszerelés, vagy javítás megrendelésekor meghatározott Objektumot a Szolgáltatóval egyeztetett időben a Szolgáltató székhelyén, jármű esetén annak forgalmi engedélyével személyesen, vagy képviselője útján biztosítani.

3.Az Előfizető köteles a szerződéskötéskor bizonyos személyes, illetve az Objektumra vonatkozó adatokat megadni, amelyeket hivatalos okirattal igazolnia kell. A hibás, hiányos, vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért az Előfizető felelős. A szerződéskötéskor megadott adatok módosulása esetén az Előfizető köteles a változástól számított egy munkanapon belül írásban értesíteni a Szolgáltatót, aminek elmaradása vagy késedelme esetén az Előfizető felel minden ebből eredő kárért.

4.Az Előfizető felelős az összes felmerülő költségért, amely a Keresési Szolgáltatás során felmerül, abban az esetben, ha az Objektum eltűnését tévesen jelentette be (például családtag használta tudtán kívül, jármű esetén a hatóság elvontatta, stb.).

5.Az Előfizető a Szolgáltató kérésére felülvizsgálati célból köteles az Objektumot a Szolgáltatóval egyeztetett időben a Szolgáltató székhelyén (vagy külön díj ellenében egy másik egyeztetett helyszínen) személyesen, vagy képviselője útján biztosítani. Jelen pont elmulasztása esetén az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.Amennyiben az Előfizető természetes személy, halálát az örökös köteles haladéktalanul, írásban bejelenteni, ami során igazolnia kell mind az örökösi minőségét, mind az elhalálozás tényét.

7.Az Előfizető haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, ha a jogutód nélküli megszűnése várható, és haladéktalanul rendeznie kell a Szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeit.

8.Az örököst, illetve a jogutódot megilletik ugyanazok a jogok és terhelik ugyanazok a kötelezettségek, amelyek a jogelődöt.

9.Az Előfizető köteles jelenteni a Szolgáltató felé, amennyiben az Objektumban bárminemű változás, alkatrész csere történik. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.Az Előfizető köteles az Objektum eltűnését az illetékes Rendőrségnek haladéktalanul bejelenti, és ennek igazolását az Igénybejelentést követő 6 órán belül elektronikus úton vagy faxon a Szolgáltató részére megküldeni.

11.Az Előfizető tudomásul veszi, hogy nem vehet részt a Keresési Szolgáltatásban, annak eredményéről azonban a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja.

12.A Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződésből eredő követeléseit, jogait harmadik személyre átruházni, jogosult továbbá a szerződés alapján őt megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek összességét átruházni. A jelen pont szerinti engedményezéshez, jogátruházáshoz az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával hozzájárulását adja, így a későbbiekben ezekre a Szolgáltató az Előfizető hozzájárulása nélkül is jogosult.

13.A Készülék javítását, cseréjét, valamint az azzal kapcsolatos bármilyen beavatkozást csak a Szolgáltató jogosult elvégezni.

VI.Felelősség

1.A fizetési kötelezettség teljesítéséért minden esetben az Előfizető felelős, még akkor is, ha az Előfizetői Szerződést aláíró személye és a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személye egymástól elkülönül.

2.A Készülék elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből eredő kárért az Előfizetőt anyagi felelősség terheli a Szolgáltató felé.

3.A Szolgáltató nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséért azokban az esetekben, amikor olyan előre nem látható, rajta kívül álló körülmények – vis maior – merülnek fel, melyek megakadályozzák a szerződés szerinti teljesítést. Vis maior különösen a természeti csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, egyéb elemi csapások), háború, lázadás, robbantásos merénylet, egyéb szükséghelyzet, rendkívüli hatósági intézkedések, a Szolgáltatás teljesítésére kiható sztrájk. Az Előfizető vis maior esetén is köteles a Szolgáltató által már teljesített szolgáltatásokat megfizetni.

4.Amennyiben az ügyfélkód az Előfizető hibájából illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.Az Előfizető köteles a Szolgáltatónak úgy átadni az Objektumot (pl. beszerelés, javítás céljából), hogy abban semmilyen értéktárgy ne maradjon. A Szolgáltató az Objektumban hagyott értéktárgyakért nem vállal felelősséget, így azok eltűnésével, megsemmisülésével vagy megrongálódásával kapcsolatosan semmilyen térítésre nem kötelezhető.

7.Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató az Előfizetőt egyik elérhetőségén (cím/telefon/e-mail) sem tudja értesíteni, a Szolgáltató nem vonható felelősségre a szerződés megszegéséért.

8.Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységének eredményességéért. A Szolgáltató nem teljesít hibásan többek között akkor sem, ha a Helymeghatározás vagy a Keresési Szolgáltatás során egyáltalán nem sikerül a Készülék által adott jelet fogni, vagy ha az Objektum helyének meghatározása – akár a Keresési Szolgáltatás során – nem elég pontos ahhoz, hogy az Objektum megtalálása sikeres legyen. A Szolgáltató nem felelős többek között azért sem, ha az Objektumot annak megtalálása után nem tudja visszaszerezni az Előfizető, vagy ha az Objektumot megrongálva vagy annak csak egy részét sikerül megtalálni.

VI.Fizetési feltételek

1.Az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Díjszabás feltételeit a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja. A módosításról annak hatályba lépése előtt 15 nappal a Szolgáltató az Előfizetőt értesíti, ami során az elektronikus úton tett nyilatkozat is írásos nyilatkozatnak minősül, amennyiben arról a levelező rendszer kézbesítési jelentést küldött. A módosítás nem érintheti a csomag havidíját, csak az egyéb szolgáltatások (pl. kiszállási költség, szerelési költségek stb.) díját.

2.A Díjszabás módosításának ráutaló magatartással történő elfogadásának minősül, ha az Előfizető a Szolgáltatást a módosításról szóló értesítés megküldését és a módosítás hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi.

3.A Szolgáltató évente egy – vagy az Előfizetői szerződésben kiválasztott más gyakorisággal – számlát állít ki az Előfizető részére, amelyen az összes Készülék éves szolgáltatási díját feltünteti. A Szolgáltató a számlát elektronikus úton küldi, a postai úton, papír alapon történő számlaküldés esetén adminisztrációs díjat számít fel számlánként, amelynek díját a Díjszabás tartalmazza.

4.Az Előfizető a megrendelt Készülék beszerelési díját és a csatlakozási díjat köteles a Szolgáltató részére készpénzben az Előfizetői Szerződés megkötésének napján, vagy átutalással a megrendeléstől számított 8 napon belül (a készülék átadása előtt) megfizetni. Amennyiben a teljesítés nem történik meg a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül, a Szolgáltató jogosult visszavenni a készüléket és annak tartozékait. A jelen pontban meghatározott fizetési határidő elmulasztása az Előfizető elállásának minősül, ilyenkor az esetlegesen már teljesített részösszeg az Előfizető által fizetett bánatpénznek tekintendő, amelyet a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.

5.Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékét felszámítani az Előfizetőnek. A késedelmi kamatot a Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap számláján tüntetheti fel.

Amennyiben az Előfizető a fizetési késedelme alatt Igénybejelentést tesz, úgy a Szolgáltató csak akkor köteles megkezdeni az Objektum keresését, ha az Előfizető kamatokkal együtt megfizette a teljes tartozását, és ezen felül megfizeti a Szolgáltató részére a 200.000,- Ft-os kötbért. E rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha az Előfizető az Előfizetői Szerződés megszűnését követően tesz Igénybejelentést úgy, hogy a Készülék működőképes állapotban még az Objektumban van.

6.A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az esedékes díjat az Előfizető a Szolgáltatónak készpénzben megfizette, vagy a díj a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

7.Késedelmes fizetés esetén a fizetési határidő lejárta utáni 3. napon a Szolgáltató automatikusan fizetési felszólítást küld az Előfizetőnek, ennek elmaradása azonban nem mentesíti az Előfizetőt a késedelem jogkövetkezményei alól. A fizetési határidő lejárta utáni 8. napon a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, ennek keretében megtagadni az Objektum keresését. A fizetési határidő lejárta utáni 15. napon a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés felmondására, a továbbiakban pedig az Előfizető tartozásainak jogi úton történő behajtására. E pont esetében az elektronikus úton tett nyilatkozat is írásos nyilatkozatnak minősül, amennyiben arról a levelező rendszer, kézbesítési jelentést küldött.

8.A fizetés elmaradásából eredően felfüggesztett szolgáltatás újraindításáért a Szolgáltató visszakapcsolási díjat számít fel, melynek díja azonos a visszakapcsolt eszközök egy havi szolgáltatási díjával.

VII.Felmondás

1.Szerződő Felek az Előfizetői Szerződést az abban meghatározott tartamú határozott időre kötik. Az Előfizetői Szerződést csak a VII/2. pontban meghatározott módon lehet rendes felmondással megszüntetni.

2.Amennyiben az Előfizető legkésőbb a határozott idő letelte előtti 60. napon nem mondja fel írásban az Előfizetői Szerződést legkorábban a határozott idő utolsó napjára, úgy a határozott idő bármiféle külön nyilatkozat nélkül, automatikusan meghosszabbodik 12 hónappal. Ez a rendelkezés irányadó a meghosszabbodott határozott idő esetén is.

3.A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés azonnali hatállyal írásban felmondhatja, amennyiben:

a)az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató rendszerének rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg;

b)az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze;

c)az Előfizető a fizetési kötelezettségével legalább 15 napos késedelembe esik;

d)az Előfizető egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

4.A szerződés megszűnése esetén az Előfizető köteles három munkanapon belül a megszűnés időpontjában fennálló valamennyi esedékes tartozását kiegyenlíteni, valamint a beszerelt Készüléket tartozékaival együtt a Szolgáltatónak visszaadni. Amennyiben a Készülék vagy tartozékainak visszaadásával az Előfizető 15 napot meghaladó késedelembe esik, úgy köteles 200.000,- Ft kötbért fizetni a Szolgáltató részére, ami a 16. késedelmes napon esedékes.

VIII.Titoktartás

1.Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél üzleti titkait nem használják fel, nem szolgáltatják ki harmadik félnek, és semmilyen egyéb módon nem élnek vissza vele.

2.Az üzleti titok jogszerű felhasználásának minősül, ha az a Szolgáltató feladatainak teljesítéséhez szükséges.

3.A jelen pontban meghatározott kötelezettségek az Előfizetői Szerződés megszűnését követően is fennmaradnak.

4.Az Előfizetési Szerződés aláírásával az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy nevét – az általa igénybevett szolgáltatás megjelölésével – a Szolgáltató referenciaként felhasználja.

5.Az üzleti titok megtartására vonatkozó kötelezettség megszegése esetén a szerződésszegő , azaz ötmillió forint kötbért köteles fizetni a másik félnek, és ez a cselekmény üzleti titok megsértésének bűntette miatt büntetőjogi felelősségre vonást is maga után vonhat.

IX.Jognyilatkozatok

1.Az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban kell megtenni. Írásos nyilatkozatnak – ha a jelen szerződés másképp nem rendelkezik – a személyesen kézbesített, továbbá a postai úton könyvelt küldeményként (ajánlott vagy tértivevényes) feladott irat tekinthető. Sürgős esetben a nyilatkozatokat faxon vagy elektronikus úton is meg lehet küldeni, de ezt utóbb postai úton vagy személyesen is kézbesíteni kell.

2.A nyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt átvették vagy az átvételét megtagadták. Postai küldemény esetén a küldemény feladásának napját követő 5. napon közöltnek kell tekinteni a nyilatkozatot, ha azt a címzett nem veszi át.

3.Szerződő Felek kötelesek az Előfizető Szerződésben megjelölt értesítési címük megváltozását haladéktalanul közölni a másik féllel. Ennek elmaradása esetén a feladás napját követő 5. napon közöltnek kell tekinteni a postai úton a megjelölt értesítési címre kézbesíteni próbált iratot.

4.A kapcsolattartó személyek jogosultak az Előfizetői Szerződés teljesítésével kapcsolatban joghatályos nyilatkozatokat tenni, továbbá a megrendelt szolgáltatások vagy Készülékek körét közös megegyezéssel módosítani, de nem jogosultak az Előfizetői Szerződés módosítására.

X.Záró rendelkezések

1.Az Előfizetői Szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

2.Az Előfizető az Általános Szerződési Feltételek elfogadásakor egyben tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja. Ezen módosításról a Szolgáltató köteles az Előfizetőt elektronikus levélben értesíteni, amely e pont alkalmazásában írásos nyilatkozatnak tekintendő. A mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató weboldalán (www.recon.hu) megtalálható.

3.Az Általános Szerződési Feltételek az Előfizetői Szerződés jogi sorsát osztja.