Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Hírek, aktualitások, akciók

Az aláb­bi­ak­ban ér­de­kes­sé­gek­kel és friss hí­rek­kel sze­ret­nénk tá­jé­koz­tat­ni Önö­ket..

 • Biz­ton­ság­ban a Re­con-nal fel­sze­relt, nagy ér­té­kű ro­bot fű­nyí­rók

  2015. au­gusz­tus 21-én egy ügy­fe­lünk ér­de­kes fel­adat­tal ke­re­sett meg ben­nün­ket, még­pe­dig, hogy ők ren­del­kez­nek BOSCH tí­pu­sú ro­bot fű­nyí­ró­val és en­nek a vé­del­mét sze­ret­nék meg­ol­da­ni. Új és ér­de­kes fel­adat­ként cé­günk meg­ol­dot­ta ezen fű­nyí­ró utó­la­gos meg­ta­lá­lá­sá­nak le­he­tő­sé­gét. Ők sem gon­dol­ták, hogy ezen cél­ra is meg­ol­dás­sal szol­gál rend­sze­rünk és, hogy ilyen kis he­lyen is meg tud­juk ol­da­ni az esz­köz el­he­lye­zé­sét min­den­fé­le kül­ső táp­el­lá­tás nél­kül.

 • Re­con a ka­mi­o­nok és ra­ko­má­nyuk vé­del­mé­re

  2015. már­ci­us 16-án vi­szony­lag gyors tár­gya­lá­sok és egyez­te­té­sek után hosszú­tá­vú szer­ző­dést ír­tunk alá egy ka­mi­o­no­kat üze­mel­te­tő cég­gel, amely­ben a RECON-t ta­lál­ták az egyet­len jó meg­ol­dás­nak pót­ko­csi­ja­ik el­lo­pá­sá­nak ese­té­re. Cé­günk csu­pán más­fél hét alatt fel tud­ta sze­rel­ni az összes pót­ko­csit a RECON rend­szer­rel.

 • A lég­komp­resszor is moz­dít­ha­tó volt, így el­vit­ték

  2015. ja­nu­ár 6-án egy út­épí­té­si mun­ka­te­rü­let­ről, az éj­sza­kai őr­zés el­le­né­re el­tu­laj­do­ní­tot­ták ügy­fe­lünk nagy­tel­je­sít­mé­nyű, gép­jár­mű­vel von­tat­ha­tó lég­komp­resszo­rát. En­nek el­tű­né­sét ér­de­kes mó­don ügy­fe­lünk csak reg­gel ész­lel­te, ame­lyet a be­je­len­tést kö­ve­tő­en ki­vo­nu­ló fel­de­rí­tő szol­gá­la­tunk 13:04 perc­kor meg­ta­lált egy bu­da­pest kö­ze­li te­le­pü­lés ha­tá­rá­ban egy be­kö­tő úton. Mi­vel el­kö­ve­tő nem volt a hely­szí­nen, így ügy­fél­szol­gá­la­tunk ér­te­sí­tet­te a tu­laj­do­nost, aki más­fél óra múl­va el­jött a komp­resszo­ráért és vissza­von­tat­ta a mun­ka­te­rü­let­re, így ko­mo­lyabb ki­esés és vesz­te­ség nél­kül tud­ták foly­tat­ni a mun­kát.

 • A mun­ka­gé­pek sin­cse­nek biz­ton­ság­ban

  2014. szep­tem­ber 10-én bu­da­pes­ten egy épít­ke­zés te­rü­le­té­ről az éj­sza­ka fo­lya­mán el­tu­laj­do­ní­tot­ták egy mun­ka­gép bér­be­adás­sal fog­lal­ko­zó ügy­fe­lünk Bob­cat tí­pu­sú mun­ka­gé­pét, amely­ben volt GPS rend­szer, de az va­ló­szí­nű­leg még a te­rü­le­ten ha­tás­ta­la­nít­va lett, mert ér­de­kes mó­don a je­le az éj­sza­ka fo­lya­mán tűnt el, így is­mét a RECON rend­szer­nek kö­szön­he­tő­en dél­előtt 11:05 perc­kor ki­vo­nu­ló fel­de­rí­tő szol­gá­la­tunk meg­ta­lál­ta a mun­ka­gé­pet kö­zel a szlo­vák - ma­gyar ha­tár­hoz egy par­ko­ló­ban ál­ló te­her­au­tó bel­se­jé­ben, amely­ben volt egy má­sik Bob­cat is.