Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Felhasználási terület

Vízi járművek

A vízi járművek védelme egy speciális terület.

A ha­jók, mo­tor­csó­na­kok, jet-skik vé­del­mét nor­mál GPS tech­no­ló­gi­á­val azért nem le­het meg­ol­da­ni, mert ezen jár­mű­vek ak­ku­mu­lá­tor ka­pa­ci­tás ki­sebb mint a gép­jár­mű­vek zö­mé­nél és ezek a fo­lya­ma­tos táp­el­lá­tást igény­lő ké­szü­lé­kek pár hasz­ná­la­ton kí­vü­li nap után le­me­rí­tik an­nak ak­ku­mu­lá­to­rát. A ha­gyo­má­nyos GPS vé­del­mi rend­szer a tol­va­jok­nak könnyen meg­ta­lál­ha­tó csak a szo­kott he­lye­ken a ká­be­le­zést kell vé­gig­kö­vet­ni.

A RECON ez­zel szem­ben tö­ké­le­te­sen al­kal­maz­ha­tó vi­zi jár­mű­vek­nél is, hi­szen kis mé­re­te (1,6 cm × 5,5 cm × 5,2 cm) mi­att bár­hol el­rejt­he­tő. Azál­tal, hogy a RECON nem igé­nyel kül­ső táp­el­lá­tást, így nem szük­sé­ges a tol­va­jok ál­tal már jól is­mert he­lyek­re te­le­pí­te­ni va­la­mint a ké­szü­lék be­sze­re­lé­se sem­mi­lyen ga­ran­cia­vesz­tés­sel nem jár. A te­le­pí­tést kö­ve­tő 3 évig bár­mi­kor ak­ti­vál­ha­tó, így Ön­nek nem kell ag­gód­nia ami­att, hogy eset­leg az esz­köz le­me­rül. A ví­zi jár­mű­vek­nél fon­tos még, hogy az esz­köz vé­dett le­gyen a fröccse­nő víz ha­tá­sai el­len. A RECON IP67 szab­vány­nak meg­fe­le­lő bo­rí­tá­sa mi­att tö­ké­le­te­sen al­kal­maz­ha­tó az, ilyen he­lye­ken is.

A RECON rend­szer­rel egy eset­le­ges lo­pá­si ese­mény be­kö­vet­kez­te­kor nyu­godt le­het ab­ban, hogy rö­vid időn be­lül vissza­kap­ja jo­gos tu­laj­do­nát.

További felhasználási területek