Notice: Undefined offset: 1 in /home/recon/recon.hu/classes/browser.php on line 974
Utánfutó védelem

Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Felhasználási terület

Utánfutók

Az utánfutók védelme jelenleg egy nem vagy csak részben megoldott terület.

Az után­fu­tók le­kap­cso­lá­suk után véd­te­le­nül áll­nak. Egy perc alatt könnye­dén fel­csa­tol­ha­tó­ak bár­mi­lyen jár­mű­re és gyor­san el­lop­ha­tó­ak. Ha eset­leg ak­ku­mu­lá­tor­ral el­lá­tott GPS-t rak­nak rá, an­nak a le­kap­cso­lás után már fo­lya­ma­to­san csök­ken az élet­tar­ta­ma és jó eset­ben pár na­pig tart csak ki. Va­ló­szí­nű­leg Ön­nel is elő­for­dult már, hogy egy hét­vé­gé­nél hosszabb idő­re volt le­kap­csol­va után­fu­tó­ja.

A RECON ez­zel szem­ben tö­ké­le­te­sen al­kal­maz­ha­tó után­fu­tók­nál is hi­szen kis mé­re­te (1,6 cm × 5,5 cm × 5,2 cm) mi­att a bár­hol el­rejt­he­tő és je­len­lé­te sen­ki­nek nem tű­nik fel. Az után­fu­tók­nál fon­tos még, hogy az esz­köz vé­dett le­gyen az idő­já­rás vi­szon­tag­sá­gai el­len (csa­pa­dék, sár, stb.). A RECON IP67 szab­vány­nak meg­fe­le­lő bo­rí­tá­sa mi­att tö­ké­le­te­sen al­kal­maz­ha­tó az ilyen he­lye­ken is. Mi­vel a RECON nem igé­nyel kül­ső táp­el­lá­tást, a te­le­pí­tést kö­ve­tő 3 évig bár­mi­kor ak­ti­vál­ha­tó, így Ön­nek nem kell ag­gód­nia ami­att, hogy eset­leg az esz­köz le­me­rül.

A RECON rend­szer­rel egy eset­le­ges lo­pá­si ese­mény be­kö­vet­kez­te­kor nyu­godt le­het ab­ban, hogy rö­vid időn be­lül vissza­kap­ja jo­gos tu­laj­do­nát.

További felhasználási területek