Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Felhasználási terület

Személygépkocsik

A személygépkocsik védelme egy speciális terület

A sze­mély­gép­ko­csik ese­té­ben több­fé­le vé­del­mi meg­ol­dás is lé­te­zik, a me­cha­ni­kai (vál­tó­zár, kor­mány­zár, mo­tor­tér zár), mel­lett elekt­ro­ni­kai (in­dí­tás­gát­ló, ri­asz­tó, GPS nyom­kö­ve­tő) meg­ol­dá­sok­ból is szé­les a ter­mék­kí­ná­lat. Ezek­nek a hasz­ná­la­ta rö­vi­debb-hosszabb ide­ig meg­ne­he­zí­tik a tol­va­jok mun­ká­ját, de el­lop­ha­tat­lan jár­mű nem lé­te­zik.

A me­cha­ni­kus zá­rak ron­cso­lás­sal ki­nyit­ha­tó­ak, az elekt­ro­ni­kai vé­de­lem pe­dig könnye­dén meg­ta­lál­ha­tó és ha­tás­ta­la­nít­ha­tó azok szá­má­ra, akik jól is­me­rik az adott jár­mű­tí­pust.

A fel­so­rolt vé­del­mi meg­ol­dá­sok bir­to­ká­ban a jár­mű­vé­nek biz­ton­sá­ga csu­pán ha­mis il­lú­zió.

A RECON a sze­mély­gép­ko­csik egy eset­le­ges lo­pá­si ese­mény utá­ni utó­la­gos fel­ku­ta­tá­sá­ra is meg­ol­dást kí­nál. Kis mé­re­te (1,6 cm × 5,5 cm × 5,2 cm) mi­att a bár­hol el­rejt­he­tő és je­len­lé­te sen­ki­nek nem tű­nik fel. Bo­rí­tá­sa vé­dett IP67-es szab­vány­nak meg­fe­le­lő. A RECON nem igé­nyel kül­ső táp­el­lá­tást, a te­le­pí­tést kö­ve­tő 3 évig bár­mi­kor ak­ti­vál­ha­tó, így Ön­nek nem kell ag­gód­nia ami­att, hogy eset­leg az esz­köz le­me­rül.

A RECON rend­szer­rel egy eset­le­ges lo­pá­si ese­mény be­kö­vet­kez­te­kor nyu­godt le­het ab­ban, hogy rö­vid időn be­lül vissza­kap­ja jo­gos tu­laj­do­nát.

További felhasználási területek