Notice: Undefined offset: 1 in /home/recon/recon.hu/classes/browser.php on line 974
Quad védelem

Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Felhasználási terület

Quad-ok

A quad-ok védelme egy speciális terület.

A qu­ad-ok vé­del­mét nor­mál GPS tech­no­ló­gi­á­val azért nem le­het meg­ol­da­ni, mert ezen jár­mű­vek ak­ku­mu­lá­tor ka­pa­ci­tá­sa ki­sebb, mint a gép­jár­mű­vek zö­mé­nél, és ezek a fo­lya­ma­tos táp­el­lá­tást igény­lő ké­szü­lé­kek pár hasz­ná­la­ton kí­vü­li nap után le­me­rí­tik an­nak ak­ku­mu­lá­to­rát. Egy ha­gyo­má­nyos GPS vé­del­mi rend­szert a tol­va­jok könnyen meg­ta­lál­hat­nak, csu­pán a szo­kott he­lye­ken a ká­be­le­zést kell vé­gig­kö­vet­ni­ük. A un­defi­ned ar­ray va­lue gyár­tók bi­zo­nyos ese­tek­ben az ilyen rend­sze­rek te­le­pí­té­sé­nél a ga­ran­ci­át is vissza­von­ják, mi­vel a gép gyá­ri ká­be­le­zé­sé­hez köt­nek hoz­zá egy nem gyá­ri ké­szü­lé­ket. A ri­asz­tók meg­ol­dást je­len­tet­nek ab­ban az eset­ben amennyi­ben a tol­vaj meg­ijed a szi­ré­na hang­já­tól, vagy eset­leg nem tud­ja a szi­ré­na ká­be­le­it el­vág­ni. Er­re azon­ban saj­nos ke­vés az esély.

A RECON ez­zel szem­ben tö­ké­le­te­sen al­kal­maz­ha­tó qu­ad-ok­nál, hi­szen kis mé­re­te 1,6 cm × 5,5 cm × 5,2 cm) mi­att bár­hol el­rejt­he­tő. Azál­tal, hogy a RECON nem igé­nyel kül­ső táp­el­lá­tást, nem szük­sé­ges a tol­va­jok ál­tal már jól is­mert he­lyek­re te­le­pí­te­ni, va­la­mint a ké­szü­lék be­sze­re­lé­se sem­mi­lyen ga­ran­cia­vesz­tés­sel nem jár. A te­le­pí­tést kö­ve­tő 3 évig bár­mi­kor ak­ti­vál­ha­tó, így Ön­nek nem kell ag­gód­nia ami­att, hogy eset­leg az esz­köz le­me­rül. Az qu­ad-ok­nál fon­tos szem­pont még, hogy az esz­köz ké­pes le­gyen el­len­áll­ni az eső, sár okoz­ta ha­tá­sok­nak. A RECON IP67 szab­vány­nak meg­fe­le­lő bo­rí­tá­sa mi­att tö­ké­le­te­sen al­kal­maz­ha­tó ilyen he­lye­ken is.

A RECON rend­szer­rel egy eset­le­ges lo­pá­si ese­mény be­kö­vet­kez­te­kor nyu­godt le­het ab­ban, hogy rö­vid időn be­lül vissza­kap­ja jo­gos tu­laj­do­nát.

További felhasználási területek