Notice: Undefined offset: 1 in /home/recon/recon.hu/classes/browser.php on line 974
Kompresszor védelem

Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Felhasználási terület

Kompresszorok

A kompresszorok védelme jelenleg egy nem megoldott terület.

A komp­resszo­rok nagy ér­té­kük el­le­né­re vi­szony­lag könnyen moz­gat­ha­tó­ak. Sok­szor egy gyen­gén vagy egy­ál­ta­lán nem őr­zött mun­ka­te­rü­le­ten vagy egy rak­tár­ban tá­rol­ják őket. Nagy ér­ték ah­hoz, hogy vé­de­lem nél­kül hagy­juk.

A RECON a komp­resszo­rok vé­del­mé­re is meg­ol­dást kí­nál. Kis mé­re­te (1,6 cm × 5,5 cm × 5,2 cm) mi­att a bár­hol el­rejt­he­tő és je­len­lé­te sen­ki­nek nem tű­nik fel. Bo­rí­tá­sa vé­dett IP67-es szab­vány­nak meg­fe­le­lő, így a mos­to­ha idő­já­rá­si kö­rül­mé­nyek sem okoz­nak gon­dot hasz­ná­la­tá­nak. A RECON nem igé­nyel kül­ső táp­el­lá­tást, a te­le­pí­tést kö­ve­tő 3 évig bár­mi­kor ak­ti­vál­ha­tó, így Ön­nek nem kell ag­gód­nia ami­att, hogy eset­leg az esz­köz le­me­rül.

A RECON rend­szer­rel egy eset­le­ges lo­pá­si ese­mény be­kö­vet­kez­te­kor nyu­godt le­het ab­ban, hogy rö­vid időn be­lül vissza­kap­ja jo­gos tu­laj­do­nát.

További felhasználási területek