Notice: Undefined offset: 1 in /home/recon/recon.hu/classes/browser.php on line 974
RECON - szol­gál­ta­tá­si és esz­köz­árak

Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Szol­gál­ta­tá­si és esz­köz­árak

A RECON szol­gál­ta­tást 3 fé­le cso­mag­ban kí­nál­juk.

A cso­mag ma­gá­ban fog­lal­ja az esz­köz árát, va­la­mint a ha­vi­dí­jat. Ki­vá­laszt­hat­ja, hogy hány hó­nap­ra kí­ván­ja igény­be ven­ni a szol­gál­ta­tá­sun­kat és a web­ol­da­lun­kon akár meg is ren­del­he­ti egy­sze­rű­en és gyor­san.

Ame­nyi­ben több jár­mű­re kí­ván­ja igény­be ven­ni szol­gál­ta­tá­sun­kat, kér­jük egye­di aján­la­tért ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Havidíj:

Szolgáltatási csomag nettó havidíja járművenként

Csatlakozási díj:

RCN típusú eszköz nettó, egyszeri díja beszereléssel, beüzemeléssel

 • RC3

  2 500 Ft

  megrendelem

  Határozott idejű szerződéssel (36 hónapra)

  146 000 Ft

 • RC2

  3 500 Ft

  megrendelem

  Határozott idejű szerződéssel (24 hónapra)

  146 000 Ft

 • RC1

  4 500 Ft

  megrendelem

  Határozott idejű szerződéssel (12 hónapra)

  146 000 Ft

RC1

Határozott idejű szerződéssel (12 hónapra)

Havidíj:4 500 Ft(szolgáltatási csomag nettó havidíja járművenként)

Rendszercsatlakozási díj:146 000 Ft(RCN típusú eszköz nettó díja beszereléssel, beüzemeléssel – egyszeri díj)

megrendelem
RC2

Határozott idejű szerződéssel (24 hónapra)

Havidíj:3 500 Ft(szolgáltatási csomag nettó havidíja járművenként)

Rendszercsatlakozási díj:146 000 Ft(RCN típusú eszköz nettó díja beszereléssel, beüzemeléssel – egyszeri díj)

megrendelem
RC3

Határozott idejű szerződéssel (36 hónapra)

Havidíj:2 500 Ft(szolgáltatási csomag nettó havidíja járművenként)

Csatlakozási díj:146 000 FtRCN típusú eszköz nettó, egyszeri díja beszereléssel, beüzemeléssel

megrendelem

A RECON esz­köz be­sze­re­lé­si költ­sé­ge te­lep­he­lyün­kön, va­la­mint Bu­da­pest te­rü­le­tén díj­men­tes. Egyéb hely­szí­nen tör­té­nő be­sze­re­lés, il­let­ve az esz­köz­zel kap­cso­la­tos egyéb sze­re­lé­si te­vé­keny­ség (pl. ki­sze­re­lés, ja­ví­tás, ak­ku­mu­lá­tor cse­re) ese­tén ki­szál­lá­si dí­jat szá­mí­tunk fel. En­nek dí­já­ról ügy­fél­szol­gá­la­tun­kon kap­hat fel­vi­lá­go­sí­tást.

Az oldalon szereplő árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!