Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Általános Szerződési Feltételek

(Hatályos: 2015. augusztus 1-től)

I.Ér­tel­me­ző Ren­del­ke­zé­sek

1.Szol­gál­ta­tás: Az Előfi­ze­tő és a Szol­gál­ta­tó kö­zött lét­re­jö­vő szer­ző­dés tár­gya, amely a Szol­gál­ta­tó ál­tal az Előfi­ze­tő ré­szé­re nyúj­tott utó­la­gos hely­meg­ha­tá­ro­zást és meg­ta­lá­lást elő­se­gí­tő ke­re­sé­si szol­gál­ta­tás. A Szol­gál­ta­tás Eu­ró­pa te­rü­le­tén ve­he­tő igény­be (a II/2. pont­ban lé­vő kor­lá­to­zás­sal), amennyi­ben az Előfi­ze­tői Szer­ző­dés más­képp nem ren­del­ke­zik.

2.Szol­gál­ta­tó: A Re­con Europe Szol­gál­ta­tó Kft. (1118 Bu­da­pest, Be­reg­szász út 45.)

3.Előfi­ze­tő: Az a ter­mé­sze­tes sze­mély, jo­gi sze­mély vagy jo­gi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző egyéb szer­ve­zet, amely az Előfi­ze­tői Szer­ző­dést alá­ír­ja, a Szol­gál­ta­tás dí­já­nak meg­fi­ze­té­sé­re kö­te­le­zett­sé­get vál­lal, füg­get­le­nül at­tól, hogy tény­le­ge­sen eset­leg más ve­szi igény­be a Szol­gál­ta­tást.

4.Előfi­ze­tői Szer­ző­dés: A Szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa tár­gyá­ban a Szol­gál­ta­tó és az Előfi­ze­tő kö­zött lét­re­jött szer­ző­dés, amely­nek ré­szét ké­pe­zi az Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek.

5.Díj­sza­bás: A Szol­gál­ta­tás el­len­ér­té­két ké­pe­ző ha­vi- és egy­sze­ri dí­jak jegy­zé­ke (Előfi­ze­tői Szer­ző­dés ré­sze).

6.Ké­szü­lék: Az Ob­jek­tum­ba te­le­pít­he­tő hely­meg­ha­tá­ro­zás­ra ké­pes egy­ség, amely a köz­pon­ti szer­ver­rel va­ló kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra ké­pes.