Mert ellophatatlan jármű nincsen...

Általános Szerződési Feltételek

(Hatályos: 2016. augusztus 1-től)

I.Ren­del­ke­zé­sek

1.Szol­gál­ta­tás: Az Előfi­ze­tő és a Szol­gál­ta­tó kö­zött lét­re­jö­vő szer­ző­dés tár­gya, amely a Szol­gál­ta­tó ál­tal az Előfi­ze­tő ré­szé­re nyúj­tott utó­la­gos hely­meg­ha­tá­ro­zást és meg­ta­lá­lást elő­se­gí­tő ke­re­sé­si szol­gál­ta­tás. A Szol­gál­ta­tás Eu­ró­pa aláb­bi te­rü­le­te­in ve­he­tő igény­be (Al­bá­nia, An­dor­ra, Auszt­ria, Bel­gi­um, Bosz­nia-Her­ce­go­vi­na, Bul­gá­ria, Cseh­or­szág, Dá­nia, Egye­sült Ki­rály­ság, Ész­tor­szág, Fe­hé­rorosz­or­szág, Finn­or­szág, Fran­cia­or­szág, Gö­rö­gor­szág, Hol­lan­dia, Hor­vá­tor­szág, Í­ror­szág, Iz­land, Len­gyel­or­szág, Lett­or­szág, Lich­tens­tein, Lit­vá­nia, Lu­xem­burg, Ma­ce­dó­nia, Mál­ta, Mol­dá­via, Mo­na­co, Mon­te­neg­ró, Né­met­or­szág, Nor­vé­gia, Olasz­or­szág, Por­tugá­lia, Ro­má­nia, San Ma­ri­no, Spa­nyol­or­szág (ki­vé­ve Ka­ná­ri-szi­ge­tek), Svájc, Své­dor­szág, Szer­bia, Sz­lo­vá­kia, Sz­lo­vé­nia, Uk­raj­na, Va­ti­kán), amennyi­ben az Előfi­ze­tői Szer­ző­dés más­képp nem ren­del­ke­zik.

2.Szol­gál­ta­tó: A Re­con Europe Szol­gál­ta­tó Kft. (1116 Bu­da­pest, Kon­dor­fa u 6 B. ép.)

3.Előfi­ze­tő: Az a ter­mé­sze­tes sze­mély, vagy jo­gi sze­mély, amely az Előfi­ze­tői Szer­ző­dést aláír­ja, a Szol­gál­ta­tás dí­já­nak meg­fi­ze­té­sé­re kö­te­le­zett­sé­get vál­lal, füg­get­le­nül at­tól, hogy tény­le­ge­sen eset­leg más ve­szi igény­be a Szol­gál­ta­tást.

4.Előfi­ze­tői Szer­ző­dés: A Szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa tár­gyá­ban a Szol­gál­ta­tó és az Előfi­ze­tő kö­zött lét­re­jött szer­ző­dés, amely­nek ré­szét ké­pe­zi az Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek.

5.Díj­sza­bás: A Szol­gál­ta­tás el­le­nér­té­két ké­pe­ző ha­vi- és egy­sze­ri dí­jak jegy­zé­ke (Előfi­ze­tői Szer­ző­dés ré­sze).

6.Ké­szü­lék: Az Ob­jek­tum­ba te­le­pít­he­tő hely­meg­ha­tá­ro­zás­ra ké­pes egy­ség, amely a köz­pon­ti szer­ver­rel va­ló kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra ké­pes.